Gosport

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทั่วไป ข้อมูลที่ปรากฎในในเว็บไซต์www.gosport.world(“เว็บไซต์”) อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค หรือสะกดผิด ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ นำเสนอตามสภาพที่ปรากฎ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ ว่าไม่เป็นการละเมิด, การมีคุณภาพเป็นที่พึงใจหรือมีความเหมาะสมต่อจุดประสงค์จำเพาะใดๆ

GO Sport อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกันสำหรับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาต่าง ๆ ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” GO Sport ไม่รับประกันความเที่ยงตรง, พอเพียงหรือครบถ้วนของเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหาต่าง ๆ และปฎิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลยในเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา ไม่รับรองทุกกรณีทั้งการเอ่ยถึง, แสดงออก หรืออ้างความชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม, ชื่อ, ความสามารถในการซื้อขาย, ความพอใจในคุณภาพ และ/หรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์จำเพาะใดๆ ในการอ้างถึงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาต่างๆ GO Sport ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา จะมีให้โดยไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้และเนื้อหาจะปราศจากไวรัสหรืออันตรายอื่นๆ, โค้ด, โปรแกรม หรือมาโครที่ผิดพลาดหรือมุ่งร้าย

การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก

GO Sport ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย, คุณภาพ หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์อิสระ ที่ GO

Sport ไม่มีอำนาจควบคุมทั้งทางการเงิน, การบรรณาธิการ หรือทางอื่นทางใด และไม่ได้มีการรับรองโดย GO Sport

ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

GO Sport ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เป็นผลต่อเนื่อง, ทางพิเศษอื่นๆ หรือทางใดๆ อันเป็นผลจากการได้รับการส่งไวรัส, เวิร์ม, โทรจัน หรือเครื่องมือสร้างความเสียหายใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ แม้ความเสียหายจะส่งผลให้สูญเสียกำไร, เกิดความขัดข้องทางธุรกิจ, สูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บรักษาในคอมพิวเตอร์หรือที่อื่น โดยไม่จำกัดวงความเสียหาย

การดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์

ตัวหนังสือและกราฟิคทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ และ ที่ถูกคัดเลือกหรือจัดเรียงมา เป็นลิขสิทธิ์ของ GO Sport คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิคส์และพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อใช้ส่วนบุคคลและไม่เป็นเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกจากระบุข้างต้น และดัดแปลง, เผยแพร่ หรือตีพิมพ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GO Sport นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกเครื่องหมายการค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อแบรนด์, ชื่อบริษัท, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ และตราสัญลักษณ์ที่ปรากฎในนี้ เป็นเครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า หรือลิขสิทธิ์แห่งผู้เป็นเจ้าของ

ไม่มีการอนุญาตจาก GO Sport ให้นำเครื่องหมายการค้า, ชื่อสินค้า, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ หรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ไปใช้งาน

ความเห็นผู้ใช้, การตอบกลับ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งมา

ความเห็น, การตอบกลับ, ข้อเสนอแนะ, ความคิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดส่งมาโดยเปิดเผย, จัดส่งหรือมอบให้ GO Sport บนเว็บไซต์หรือโดยเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดเผยในทางอื่น, จัดส่งหรือมอบให้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (จะอ้างถึงว่า “ความเห็น”) จะตกเป็นทรัพย์สินของ GO Sport การเปิดเผย, จัดส่ง หรือส่งมอบความเห็นใด ๆ จะถือว่ามอบเป็นสิทธิ์ให้ GO Sport ในการถือสิทธิ์ทั่วโลก, ชื่อ, ผลประโยชน์จากลิขสิทธิ์ทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในความเห็น

GO Sport จะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์, ชื่อ, และผลประโยชน์ และใช้งานได้โดยไม่จำกัด ทั้งเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ของความเห็นใดๆ GO Sport ไม่และจะไม่มีหน้าที่ในการ (a)

รักษาความเห็นใด ๆ เป็นความลับ; (b) จ่ายค่าชดเชยใด ๆ สำหรับความเห็น; หรือ (c) ตอบกลับความเห็นใด ๆ ของผู้ใช้

คุณเห็นชอบว่า ความเห็นที่ส่งมาโดยคุณถึงเว็บไซต์ของเรา จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ รวมไปถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ คุณเห็นชอบว่าความเห็นที่คุณส่งมาจะไม่เป็นหรือมีการทำให้เสียชื่อเสียง หรือมีเนื้อหาผิดกฎหมาย, หยามเหยียด หรือไม่เหมาะสม

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาหรือความเห็นใด ๆ ที่คุณแสดง คุณยินยอมให้ GO Sport อาจใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเชิงประชากรของคุณ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เราของคุณในรูปแบบใดๆ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ของเรา, กิจกรรมโปรโมชัน และ/หรือ ร้องขอข้อมูลโปรโมชัน หรืออัพเดตผลิตภัณฑ์ ถือเป็นยอมรับว่า GO Sport อาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการทำการตลาด, โปรโมชัน และจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท โกสปอร์ต จำกัด

ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการแข่งขัน หรือจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

1.1 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email

แจ้งจากทางบริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีท่าน

1.2 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี นางสาวลลนา ประเสริฐโชค ของบริษัทโกสปอร์ตจำกัด บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ

โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ ท่านจะได้รับ Email ตอบกลับหลังจากการแจ้งการคืนเงินภายในระยะเวลา 24 ชม.

2. การแจ้งขอเงินคืนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

2.1 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนค่าสินค้า ตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master Card )

จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการ

ตามแต่เงื่อนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต

โดยมีการหักค่าธรรมเนียม Bank Charge เป็นจำนวน 4.5% จากยอดเงินที่ชำระเข้ามา

ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของท่าน

2.2 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท โกสปอร์ต จำกัด

บริษัทจะทำการคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียมตามรายการ ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ

โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 7 วันทำการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

* เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าแพคเกจถ่ายทอดสด สินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)

สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้าหรือแพคเกจถ่ายทอดสด (Sale Order)

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

การใช้ข้อมูลหรือองค์ประกอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง โดย GO Sport จะไม่รับผิดชอบใดๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์, บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามความต้องการของท่าน